مکتب شاهین

مکتب شاهين


ما بر اين باوريم انسان محور توسعه است و با رشد و تعالي وي جامعه نيز متعالي خواهد شد. علم و تجربه مي گويد جامعه اي متعالي تر است که افرادش خوشبخت تر،سالمتر و سعادتمند تر باشند. از سوي ديگر هرچه ميزان احترام به قوانين و باورهاي فرهنگي و اجتماعي، سطح دانش و معلومات و ميزان سلامت جسم و روح در جامعه اي بيشتر باشد آن جامعه متعالي تر است. بر همين اساس مکتب شاهين معتقد است اگر افراد يک جامعه داراي جسمي قويتر و روحي متعالي تر باشند آن جامعه داراي شرايط مناسبتري براي رشد است لذا کليه  فعاليتهاي ورزشي در اين مکتب را با هدف تربيت افرادي متواضع و فروتن، با گذشت و ايثار گر، جمع گرا و فداکارسرلوحه کار خويش قرارداده و معتقد است با انجام اين گونه فعاليتها ي هدفمند جسم و روح تقويت شده و موجب افزايش اعتماد به نفس و بروز و ظهور استعدادهاي افراد گرديده که خود در افزايش حس مسئوليت پذيري موثر بوده و شرايط را براي موفقيت در ساير امور خطير زندگي از جمله کسب معلومات و تحصيلات فراهم کرده و نهايتا موجب افزايش درک لزوم احترام به قوانين و باورهاي فرهنگي و اجتماعي، حفظ حرمت و حقوق ديگران و جلوگيري از رفتارهاي هنجار شکن مي گردد. بنا بر اين در مکتب شاهين جايي براي تربيت نيروي انساني از منظر قدرت بدني و کسب مهارتهاي ورزشي کلاسيک و حرفه اي بدون توجه به حفظ ارزشهاي اخلاقي وجود ندارد. در اين راه استفاده از فرهنگ پهلواني و جوانمردي شامل تقوا، ايمان، ادب، آزادگي، تعهد، صداقت، شهامت، عفت، ايثار، شجاعت، طهارت، صبر و حيا درتعاليم مکتب شاهين نقشي در خور بازي مي کند.

read link marriage affairs