آئین نامه اخلاقی

منشور اخلاقي و فرهنگي باشگاه ورزشي شاهبن


ما کليه بازيکنان، پيش کسوتان، هيئت امناء، هيئت مديره، کارکنان، کارآموزان و هواداران باشگاه فرهنگي و ورزشي شاهين متعهد به رعايت کليه اصول اخلاقي باقي مانده از بنيانگذار بزرگ باشگاه شاهين يعني دکتر عباس اکرامي مقدم بعنوان اولين و تا کنون، تنها موئسس يک باشگاه ورزشي در جهان که با پيشينه اي چندين دهه در امر تربيت دانش آموزان و دانش جويان اين کشور فعاليت خود را آغاز کرده  مي باشيم. ما معتقديم اصول ارائه شده ايشان بر پايه برخورد با انسان ها بعنوان برترين مظهر جهان هستي جان يافته از خداوند هستي بخش و رعايت و احترام به کليه هنجارها و باورهاي ملي، ميهني، مذهبي، سنتي، عرفي و شرعي اين مرز و بوم و با هدف خدمت رساني به اين مرز پر گهر مي باشد. لذا ما در باشگاه شاهين از انجام هر گونه عملي که منافي با هنجارهاي قابل قبول و مثبت جامعه کهن و پهلوان و جوانمرد پرور ايران باشد پرهيز کرده و تمام سعي و کوشش خود را در ساختن ورزشکاراني که مظهر رعايت اصول اخلاقي در جامعه بوده و تبديل به بهترين الگوهاي رفتاري باشند بکار مي گيريم. اين تعهد ما است ولاغير. 

dating a married man why people cheat in relationships online
meet to cheat why do wifes cheat online