توضیحات کلی

توضيحات کلي  در باره بخش مشاوره آکادمي باشگاه شاهين

با تشکر از مراجعه شما به اين بخش از سايت باشگاه فرهنگي ورزشي شاهين به آگاهي مي ساند آکادمي باشگاه شاهين در راستاي هدف  با ارزش خويش که پرورش ورزشکاران با اخلاق، آگاه به باورها، آداب و رسوم سرزمين خويش و رفتار صحيح يک ورزشکار حرفه اي که تمامي جزئيات رفتار و سبک زندگيش توسط مردم سرزمينش رصد مي شود مي باشد. اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي در سطوح مختلف آشنايي، ابتدايي، مياني، پيشرفته، حرفه اي و تيمي نموده است.بديهي است در اين دوره ها مانند بسياري ديگر از مراکز مشابه، آموزش هاي تکنيکي و تاکتيکي به کارآموزان ارائه مي گردد.  اما پرورش ورزشکار حرفه اي با اخلاق و آگاه با برگزاري صرف آموزش هاي تکنيکي امکان پذير نمي باشد. لذا در آکادمي باشگاه فرهنگي ورزشي شاهين  کليه کارآموزاني که در سطوح آموزشي مياني، پيشرفته، حرفه اي و تيمي شرکت مي کنند مي بايد بغير از آموزش هاي تاکتيکي و تکنيکي از منظر تغذيه ، روانسنجي و اندامي  نيز تحت نظر باشند. با اجراي اين روش کارآموز، والدين و باشگاه به يک درک واحد نائل گشته در نتيجه آموزش هدفمند ،  با توجه به خصوصات اندامي ، اخلاقي و مشخصات شخصييتي کارآموز به وي عرضه مي گردد .

به همين علت کليه کارآموزان بغير از آن هايي که در دوره هاي آموزشي  آشنايي و يا ابتدايي ثبت نام کرده اند مي بايد با مراجعه به بخش مشاوره آکادمي شاهين و پرداخت هزينه هاي مربوطه هاي نسبت به تشکيل پرونده هاي تغذيه، روان سنجي و اندامي اقدام نمايند .


click here redirect click here
catching a cheater letter to husband who cheated click
online affair link
dating a married man why people cheat in relationships online
meet to cheat husband cheated wife online
what is hiv positive mean how to get tested for hiv aids symptoms pictures