تعریف کلی ورزشتعريف کلي ورزش

وَرزش به فعاليت ها يا مهارت هاي عادي جسماني اي گفته مي شود که بر پايه يک رشته قوانين مورد توافق همگاني و با اهداف تفريحي، يا براي مسابقه، نشاط شخصي، دستيابي به ورزيدگي، مهارت جويي يا آميزه اي از اين اهداف انجام مي گيرد. تعريف ورزش به هدف و منظور از انجام آن بستگي دارد. براي نمونه پيکارهاي شنا که در برابر هزاران نفر در يک استخر سرپوشيده مسابقاتي انجام مي گيرد يک گونه از ورزش بشمار مي رود در حالي که شنا در يک استخر معمولي يا در دريا يک تفريح شمرده مي شود. رشته هاي فراواني در ورزش وجود دارند و مردم زمان و هزينه زيادي را چه به عنوان شرکت کننده و چه به عنوان تماشاگر صرف ورزش مي کنند. ورزش و ورزش کردن طي ساليان طولاني از قالب يک تفريح و سرگرمي به قالب يک حرفه و فعاليت درآمده است و تعداد بيشماري از ورزشکاران حرفه اي در سراسر جهان از طريق ورزش به ثروت و زندگي رسيده اند. اين يکي ديگر از خصوصيات ورزش به شمار مي آيد. امروزه ورزش زنان نيز جايگاه خاصي در مجامع بين المللي پيدا کرده است. واژه ورزش که از ديرباز معناي تمرين و ممارست داشت به هنگام تصويب «قانون ورزش اجباري در مدارس» در
?? شهريور ماه ???? خ به طور رسمي به معناي امروزي وارد قاموس واژگان دولتي ايران شده است.


reasons why women cheat click here wife cheated
what is hiv positive mean how to get tested for hiv aids symptoms pictures