شاهين تهران کيست و چه ارتباطي با باشگاه فرهنگي ورزشي شاهين دارد
در سال 1388 قراردادي با شرکت مديران پوينده البرز منعقد گرديد بر اساس اين قرارداد کليه فعاليتهاي فوتبال باشگاه فرهنگي ورزشي شاهين به منظور سرمايه گذاري و توسعه فعاليتهاي تيم داري به اين شرکت واگذار گرديد. متاسفانه شرکت مديران پوينده البرز بدون توجه به تعهدات خويش طي مدت 5 سال نسبت به تغيير نام خود ابتدا به شاهين البرز و سپس شاهين تهران اقدام کرد. و در ادامه اين روند غير اخلاقي نسبت به ثبت آرم 72 ساله باشگاه نيز اقدام کرد. و اکنون تحت نام شرکت فوتبال شاهين تهران به فعاليت خويش ادامه مي دهد. لذا باشگاه فرهنگي ورزشي شاهين اعلام مي دارد شرکت فوتبال شاهين تهران هيچ ارتباطي با باشگاه فرهنگي ورزشي شاهين که در سال 1321 و توسط مرحوم دکتر عباس اکرامي تاسيس گرديده نداشته و داراي شخصيت حقوقي کاملا مجزا از باشگاه فرهنگي ورزشي شاهين مي باشد.تاريخ نشر اطلاعيه 1393/07/12 ساعت 17